Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja

REGULAMIN   REKRUTACJI   DZIECI   DO   PUNKTU I ODDZIAŁU   PRZEDSZKOLNEGO
PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM. GEN. STANISŁAWA GRZMOTA-SKOTNICKIEGO  W  MŁODZIESZYNIE

  NA  ROK  SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r, poz 59)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11.2015r  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego.
3.Uchwała Nr XXX/161/2017 RADY  GMINY MŁODZIESZYN z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Młodzieszyn jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

4. Statut Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1. Do Punktu i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie mogą być  przyjmowane dzieci w wieku  3,4,5, lat zamieszkałe na terenie  gminy.
2. Dzieci w wieku 6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
4. W każdym oddziale może przebywać do 25 dzieci.
5. Podstawowa rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego odbywa się  w roku szkolnym 2017/2018  od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2017.
Rodzice składają „ WNIOSEK ”, który należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie. Do „WNIOSKU” dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie poniższych kryteriów.
7. WNIOSEK  zawiera
a) Nazwisko i imiona dziecka
b) Datę i miejsce urodzenia
c) Pesel dziecka
d) Adres zamieszkania rodziców kandydata
e) Nazwiska i imiona rodziców ( prawnych opiekunów)
f) Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców.

8. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego decyduje powołana komisja.
9. Kryteria  przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego
a) Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej)
b) Niepełnosprawność kandydata
c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

w/w kryteria w ust. 8 mają jednakową wartość.  1 pkt.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane następujące kryteria ustalone przez  organ prowadzący.
a)

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne

 

 

10

Oświadczenie rodziców poświadczone przez dyrektora szkoły

2

Rodzice dziecka świadczą pracę na podstawie umowy w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie  rolnym Kryterium stosuje się również do

rodzica pracującego samotnie

wychowującego dziecko.

 

 

 

5

Zaświadczenie wydane przez

pracodawcę, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3

Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin.

 

 

5

Oświadczenie rodzica zawarte we

wniosku o przyjęcie dziecka do

przedszkola

4

W pobliżu oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, mieszkają krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.

 

 

3

Oświadczenie rodzica


11. Kandydaci mieszkający poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na terenie tej gminy jeśli są wolne miejsca wg zasad rekrutacji obowiązującej w przedszkolu
2. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017-2018dziecko zamieszkałe na obszarze danej gminy, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do danego publicznego przedszkola/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka wójta.
13. W tym przypadku wójt jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole/ publiczną inną formę wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola ma być zbliżony do tego do którego ubiegali się rodzice.

 

II. Zadania  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego  w Młodzieszynie.

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji, określenie liczby miejsc, podanie zasad rekrutacji do 15 kwietnia 2017.
2.  Ogłoszenie  terminów  rekrutacji.
3. Udostępnienie  rodzicom regulaminu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
4.  Przyjmowanie „WNIOSKÓW” ” wraz z  dokumentami potwierdzającymi wymagane kryteria.
5. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:
Przewodnicząca – wicedyrektor szkoły
Członkowie – 3-ch nauczycieli tej szkoły
6. Ustalenie  terminu spotkania komisji
7. Sporządzenie listy dzieci składających WNIOSKI.
8. Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

III. Zadania Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
1. Organizacja  posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu z uwzględnieniem następujących czynności:
a) Wyznaczenie protokolanta
b) Zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
c) Zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola
d) Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
e) Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców.
f) Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może: żądać od rodziców ( prawnych opiekunów) przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, zlecić  przeprowadzenie wywiadu aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

IV. Zadanie Komisji rekrutacyjnej.


1. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
2. Komisja przeprowadza analizę „WNIOSKÓW ” i dokonuje wyboru zgodnie z regulaminem.
a) Weryfikuje złożone wnioski pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych
b) Określa liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci oraz sporządza listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
3. O podjętej przez komisję decyzji rodzice powiadomieni są poprzez wywieszenie listy  na tablicy ogłoszeń dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do  28.04.2017roku
4. Lista zawiera nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy określany jest w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącej komisji rekrutacyjnej.
6. Rodzice potwierdzają do 05 05.2017r wolę przyjęcia kandydata pisemnym oświadczeniem.
  Komisja powiadamia rodziców poprzez wywieszenie listy w Punkcie Przedszkolnym na tablicy ogłoszeń dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 12.05.2017r
 7 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do punktu przedszkolnego.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.
8. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniła do przyjęcia, oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
9. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
10. Dyrektor rozpatruje odwołanie o którym mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
11. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


IV. Postanowienia końcowe.

1. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do punktu przedszkolnego decyzją dyrektora w sytuacji posiadania wolnego miejsca.
2. Dyrektor może skreślić dziecko z listy.
a) z powodu przedłużającej się  nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach ( ponad 1 miesiąc)
b) rezygnacji
c) nie zgłoszenia się na zajęcia od  01 września 2017roku i niepodpisania umowy.
d) z powodu nieprzestrzegania warunków  umowy  zawieranej między rodzicami a dyrektorem.

Załączniki do regulaminu:

1. WNIOSEK
2. Umowa między rodzicami ( prawnymi opiekunami a dyrektorem szkoły)
3. Oświadczenie

WNIOSEK_dla_dzieci_6-_letnich_Obowiazkowe_Roczne_Przygotowanie_Przedszkolne.doc

WNIOSEK_o_przyjecie_dO_Przedszkola..

Oswiadczenie_woli.(1).doc

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
    96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
  • (0-46)861-65-03
    fax046 861-65-03

Galeria zdjęć