liczba odwiedzin: 487479

Nawigacja

Wtorek 11.12.2018

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Szkole w sposób bezpieczny i transparentny.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie .  

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie  będą dla Państwa pomocne.

 

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                               Dyrektor Szkoły Małgorzata Malczewska

 

 

 

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych przez
Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Szkoła  Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie - administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Szkoły i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. 96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a  strona:spmlodzieszyn@wp.pl Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Szkoły lub adres elektroniczny: iodo@spotcase.pl. Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 46 861 65 03

2.        Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.        W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Szkołę przez przepisy obowiązujących ustaw. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe Szkoła będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Państwa zgody
 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole;
 4. gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 5. gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 3. będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;
 4. będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;
 5. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 6. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Szkoła może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

4.        Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Szkołę danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

6. Jak długo Szkoła będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

7. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Szkoły?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

10. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Szkoła nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

 

 

 

„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”  - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktualności

 • Czarodziejskie słowa - Obrazek 1

  6 grudnia dzieci z grupy 0a i 0c obejrzały spektakl "Czarodziejskie słowa" w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes. Przygody głównej bohaterki przypomniały dzieciom o bezcennej wartości czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Spektakl przekonał dzieci, że uprzejme zachowanie ułatwia życie i pomaga odzyskać przyjaciół. Teatr Artenes znowu zachwycił nas wspaniałą sztuką a  czarodziejskie słowa na pewno nie pójdą w zapomnienie. 

 • MIKOŁAJKOWE UPOMINKI - Obrazek 1

  Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w  Młodzieszynie wzięły udział w spektaklu pt "Bajka świąteczna" zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie. Aktorzy wprowadzili wszystkich we wspaniały nastrój świąteczny. Spektakl sprawił dzieciom wiele radości i był dla nich wspaniałym przeżyciem. Dziękujemy serdecznie pani dyrektor Małgorzacie Hetman za miły upominek i wspaniałą zabawę.

 • Andrzejki

      Andrzejki od  dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb, tego dnia przyszłość otwiera swe tajemnice. 29 listopada 2018 roku był dla uczniów naszej szkoły dniem  pełnym atrakcji i zabawy. W tym bowiem dniu dzieci uczestniczyły w wielu wróżbach i zabawach.  Wróżby pozwoliły dzieciom  przenieść  się w świat marzeń. Andrzejkowa magia przeplatana była wesołymi tańcami. W konkursie ogłoszonym przez Mały Samorząd na ,,Andrzejkowe nakrycie głowy’’  wyróżnionym dzieciom wręczono  nagrody w postaci słodkich upominków. Był to dzień pełen radości i zabawy, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci.

 • Kocham Cię, Polsko!

  W dniu 26 listopada po raz pierwszy w naszej szkole odbył się turniej „Kocham Cię Polsko”. Były to rozgrywki wzorowane na popularnym telewizyjnym show pod tym samym tytułem, a stanowiły kolejny element szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem tego konkursu była Szkolna Kasa Oszczędności. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Białych – uczniowie z klasy VIIIb i Czerwonych – uczniowie klasy VII. W atmosferze doskonałej zabawy zawodnicy musieli zmierzyć się z szeregiem wcale niełatwych zadań. Tak jak w popularnym programie rozrywkowym były: „Kalambury”, „Kto jest kim?”, „Muzyczna licytacja”, „Polszczyzna – literowy szał”, „Jaka to piosenka”, „Powtórka z hymnu narodowego” i oczywiście wspaniałe wybuchowe urodziny. Kluczowa okazała się konkurencja „Mniej czy więcej?”. Koło fortuny zagwarantowało wszystkim ogromną dawkę emocji. To ono zdecydowało, że turniej wygrali uczniowie klasy siódmej. Drużyny wykazały się dużym zaangażowaniem, współpracą oraz wiedzą na temat naszej ojczyzny. Zawodników cały czas wspierała wesoła i głośna widownia. Na zakończenie, dyrektor szkoły M. Malczewska wręczyła uczestnikom turnieju słodkie nagrody i wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę „Kocham Cię Polsko”. Gośćmi naszej imprezy były: p. Anna Walczak – dyrektor Gminnej Biblioteki w Młodzieszynie, przewodnicząca i zastępca przewodniczącej Rady Rodziców p. B. Chudzyńska i p. E. Żakowska. Turniej poprowadzili p. B. Sieczkowska, dyrektor L. Borkowski i p. B. Ciura.

 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - Obrazek 1

  26 listopada pluszowe misie opanowały przedszkole. "Przybyły" ze swoimi  małymi właścicielami, aby się wesoło  bawić. Dzieci poznały historię pluszowego misia, rozwiązywały zagadki, tańczyły i bawiły się przy misiowych piosenkach. Honorowym gościem w tym roku był miś brunatny, któremu przedszkolaki składały życzenia i śpiewały piosenki. Nasz gość przyniósł dzieciom niespodzianki: misie -lubisie i kolorowanki z misiami z różnych bajek. Zaszczyciła nas również swoją obecnością pani Renata Pręgowska, która prezentowała dzieciom książeczki o misiach ze szkolnej biblioteki. W przyszłym roku również zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie i wspólnie będziemy się uczyć i bawić "bo czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny MIŚ". 

 • Ważna wiadomość

   

  W związku z prowadzonymi pracami na parkingu przy szkole w dniach 26 - 27.11. (poniedziałek, wtorek) korzystanie z parkingu będzie niemożliwe. Proszę, abyście Państwo  nie podjeżdżali pod bramę.  Przy chodniku prowadzącym do szkoły będą zatrzymywały się autobusy. Rodzice niepracujący proszeni są, aby w miarę możliwości przywozili dzieci do przedszkola                     od godz. 8.30 do 9.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.     Dyrekcja szkoły.

   

 • Jeden z dziesięciu

  W dniu 21 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs "Jeden z dziesięciu" - "Co wiem o pieniądzach, oszczędzaniu, SKO i Banku Spółdzielczym". Inicjatorem i organizatorem konkursu była Szkolna Kasa Oszczędności. W jury zasiedli: dyrektor BS w Młodzieszynie p. R. Zielkowska, dyrektor naszej szkoły p. M. Malczewska i prowadząca konkurs opiekun SKO. Oczywiście chętni uczniowie klas IV-VIII mogli wcześniej zapoznać się z zakresem materiału i rzetelnie przygotować się do realizacji. I tak też się stało, choć pytania zaprezentowane przez B. Sieczkowską do łatwych nie należały. Każdy z uczestników w pierwszej i drugiej turze miał do stracenia dwa baloniki, które po błędnej odpowiedzi skrupulatnie przebijała p. B. Ciura. Za to poprawne odpowiedzi nagradzano słodkimi "monetami". Ostatecznie do finału zakwalifikowali się: Jakub Błaszczyk kl. VIIIb, Kacper Mitrowski kl. IVa, Bartosz Smółka kl. IVa. Po emocjonującej, a jednocześnie taktycznej rywalizacji zwycięzcą został J. Błaszczyk, który otrzymał puchar "Jeden z dziesięciu". Pozostali finaliści również zostali nagrodzeni, ci którym nie udało się dotrzeć do finału otrzymali nagrody pocieszenia. Wszyscy zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą, jesteśmy z Was dumni, pełni podziwu i uznania. 

 • DZIEŃ KREDKI - Obrazek 1

  22 listopada obchodziliśmy w przedszkolu DZIEŃ KREDKI.  Święto to jest w szczególny sposób związane z dziećmi. Swoje pierwsze prace dzieci wykonują właśnie przy użyciu kredek. Na początku przedszkolaki wysłuchały opowiadania "Bajka o Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu" oraz piosenki "Kolorowe kredki". Wspólnie zastanawialiśmy się "co by było, gdyby nie było kolorów ". Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością odpowiadając na pytania. Następnie zamieniliśmy się w poszukiwaczy kolorów ukrytych w naszej sali. Wszystkie przedszkolaki poradziły sobie wspaniale z zadaniami, które przygotowała dla nich KREDKA. Na koniec dnia wykonały wyklejankę "moja ulubiona kredka". W nagrodę otrzymały czapeczki wykonane przez swoją panią i tęczowe kredki zakupione przez rodziców. Nie wiadomo kiedy, a szary listopadowy dzień pomalowaliśmy na " niebiesko, fioletowo, żółto i różowo, na czerwono, na zielono i pomarańczowo...".

 • GMINNY KONKURS RECYTATORSKI "WOLNOŚĆ"

  W czwartek 15 listopada odbył się w naszej szkole gminny konkurs recytatorski pt. „Wolność” mający na celu uświetnienie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli w nim udział gimnazjaliści oraz uczniowie klas IV–VIII ze szkół w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

  Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII-VIII i gimnazjalne. Wszyscy uczniowie pięknie recytowali wybrane przez siebie wiersze, dlatego jury pod przewodnictwem Pani dyrektor Małgorzaty Malczewskiej stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych odtwórców poezji o naszej Ojczyźnie. W komisji konkursowej znalazły się też: pani Anna Walczak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pani Renata Pręgowska – bibliotekarz szkolny. Po burzliwej naradzie okazało się, że laureatami w młodszej grupie wiekowej zostały:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć