liczba odwiedzin: 462141

Nawigacja

12 września 2018r ( środa) Zapraszamy Rodziców na zebrania w klasach

Środa 19.09.2018

Serdecznie zapraszamy 12 września (środa) na pierwsze zebrania  w klasach.

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły odbędzie o godz.1600

Spotkania w klasach wg ogłoszeń wychowawców

( przed i po spotkaniu ogólnym)

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Szkole w sposób bezpieczny i transparentny.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie .  

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie  będą dla Państwa pomocne.

 

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                               Dyrektor Szkoły Małgorzata Malczewska

 

 

 

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych przez
Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Szkoła  Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie - administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Szkoły i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. 96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a  strona:spmlodzieszyn@wp.pl Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Szkoły lub adres elektroniczny: iodo@spotcase.pl. Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 46 861 65 03

2.        Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.        W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Szkołę przez przepisy obowiązujących ustaw. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe Szkoła będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Państwa zgody
 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole;
 4. gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 5. gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 3. będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;
 4. będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;
 5. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 6. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Szkoła może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

4.        Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Szkołę danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

6. Jak długo Szkoła będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

7. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Szkoły?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

10. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Szkoła nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

 

 

 

„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”  - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktualności

 • Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

  9 września w Starych Budach poczet sztandarowy, zuchy i harcerze wraz z nauczycielami oraz panią dyrektor Małgorzata Malczewską  uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 100-lecie niepodległości ojczyzny. Uroczystej Mszy przewodniczył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. Przy polowym ołtarzu Najświętszą Ofiarę sprawowali ponadto: ks. Kuźmiński, ks. Piotr Żądło, dziekan dekanatu Sochaczew - św. Wawrzyńca, ks. Stanisław Łubiani i ks. Stanisław Pisarek. Wśród zaproszonych gości byli m .in. poseł na Sejm RP Maciej Małecki, radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, starosta sochaczewski Jolanta Gonta oraz wójt gminy Młodzieszyna Monika Pietrzyk. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w przygotowanie liturgii mszy. W procesji z darami zuchy niosły bukiet biało czerwonych kwiatów , symbolizujący miłość do Ojczyzny. Harcerze złożyli zapalony znicz i buty żołnierskie  – znak pamięci o tych,  którzy ponieśli śmierć w czasie walk o wolną i niepodległą Polskę. Mszę św. uświetnili rekonstruktorzy w mundurach polskich żołnierzy, takich, w jakich walczyli z niemieckim najeźdźcą. Chór szkolny pod kierunkiem p. Dariusza Kosińskiego wykonał pieśni patriotyczne. Ordynariusz łowicki nawiązał do wydarzeń z 1939 roku. - Stojąc dziś wokół tych drzew, z których niektóre pewnie pamiętają kampanię wrześniową, w tej ciszy możemy jakby usłyszeć świst kul, które z jednej strony niosły nienawiść i śmierć, a z drugiej strony niosły orędzie: "Bóg, honor, ojczyzna". Dlatego odda

 • GODZINY DOWOZU DZIECI DO SZKOŁY W MŁODZIESZYNIE

  6:58   SKUTKI     

  7:00   HELENÓW

  7:04   WĘŻYKI

  7:06   SARNÓW

  7:10   SZKOŁA JANÓW

  7:14   ŁĘG

  7:16   DŁUGA

  7:18   PRZYSTANEK

  7:20   CHODAKOWSKA

  7:22   PIEŃKI

  7:28   SZKOŁA MŁODZIESZYN

  7:30   MARYSIN

  7:33   MISTRZEWICE SKLEP

  7:35   MISTRZEWICE SZKOŁA

  7:37   MISTZEWICE CHUDZYŃSKI

  7:38   MISTRZEWICE KRZYŻ

  7:39   HELENKA BORKI

  7:40   PRZYSTANEK MZK

  7:42   ŻUKÓW APTEKA

  7:44   HELENKA

  7:46   MOKRE

 • - Obrazek 1

  • 2 bloki rysunkowe duże -kolorowe
  • 2 bloki rysunkowe małe - kolorowe
  • 2 bloki techniczne duże - kolorowe
  • 2 bloki techniczne małe - kolorowe
  • 1 papier kolorowy
  • 1 papier kolorowy samoprzylepny
  • 1 ryza papieru ksero
  • 2 kleje biurowe w sztyfcie
  • 1 farby plakatowe (najlepiej firmy "Astra")
  • 1 pędzel gruby, 1 pędzel cienki
  • 1 pudełko kredek "Bambino" (małych)
  • 1 pudełko kredek ołówkowych "Bambino" (grubych)
  • 1 kredki pastelowe
  • 1 flamastry
  • 1 nożyczki (ostrza metalowe, zaokrąglone)
 •  

  Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.     

  W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

  • Dla kogo wsparcie? 

  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 • Zbiórka zuchowo - harcerska podsumowująca rok szkolny 2017/2018

  Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w alubie fotograficznym

 • 10 kwietnia 2018r w Sochaczewie odbyły się zawody powiatowe w badmintona drużynowego w kategorii dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych – młodzież. Uczniowie (bracia) Bartosz i Maciej Ignatowscy zajęli I miejsce. Kolejny etap zawodów międzypowiatowych, który odbywał się w Sochaczewie 24 kwietnia, również należał do Bartosza Ignatowskiego i Macieja Ignatowskiego, którzy za zajęcie I miejsca otrzymali medale oraz puchar.