liczba odwiedzin: 471282

Nawigacja

Piątek 19.10.2018

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.

Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie w celu załatwienia sprawy oraz przekazując nam swoje dane, obdarowujecie nas Państwo olbrzymim kredytem zaufania. Pragniemy Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, przykłada szczególną uwagę do zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych. Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane były przetwarzane w Szkole w sposób bezpieczny i transparentny.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
chcielibyśmy przekazać Państwu pełną informację na temat podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie .  

Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informację w zakresie ochrony danych osobowych Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie  będą dla Państwa pomocne.

 

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                               Dyrektor Szkoły Małgorzata Malczewska

 

 

 

INFORMACJA

O przetwarzaniu danych osobowych przez
Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Szkoła  Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie - administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe Szkoły i naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie. 96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a  strona:spmlodzieszyn@wp.pl Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Szkoły lub adres elektroniczny: iodo@spotcase.pl. Możecie też Państwo skorzystać z numeru telefonu: 46 861 65 03

2.        Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.        W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Szkołę przez przepisy obowiązujących ustaw. Występują także przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe Szkoła będzie przetwarzała zatem na podstawie:

 1. wyrażonej przez Państwa zgody
 2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy;
 3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole;
 4. gdy będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 5. gdy będzie to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Szkołę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jeżeli Szkoła będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzała dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:

 1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 3. będzie to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, a Państwo będą fizycznie lub prawnie niezdolni do wyrażenia zgody;
 4. będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów;
 5. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
 6. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Szkoła może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

4.        Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?

Zakres przetwarzanych przez Szkołę danych określają przepisy, na podstawie których dokonujemy przetwarzania Państwa danych. Są to w szczególności Państwa imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, obywatelstwo.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy lub w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę będą to najczęściej dane imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, nr domu , miejscowość, kod pocztowy), nr Pesel, nr NIP, nr telefonu.

 

5. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

6. Jak długo Szkoła będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz wewnętrznych regulaminów.

 

7. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Szkoły?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Może wystąpić sytuacja, w której podanie przez Państwa danych osobowych będzie dobrowolne, ale konieczne np. do zawarcia umowy.

10. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe Szkoła nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej

im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego

w Młodzieszynie

 

 

 

 

 

„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”  - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktualności

 • Ślubujemy!

       Tradycyjne pasowanie klas I odbyło się w nasze szkole 15.10.2018r. Zanim pani Dyrektor włączyła uroczyście pierwszaków do grona uczniów , odsłonięty został nowy portret gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w krótkim występie wspomnieli postać naszego patrona. Wiązało się to nie tylko z jubileuszem 30 – lecia nadania szkole imienia , ale i z obecnością wnuczki generała  – pani Elżbiety Skotnickiej Trackiej. Następnie  przedstawiciele Banku Spółdzielczego na ręce wychowawczyń  klas pierwszych  wręczyli   upominki oraz książeczki oszczędnościowe dla każdego dziecka, a  SU złożył życzenia swoim młodym kolegom , a także , z okazji święta KEN , wszystkim pracownikom szkoły.

 • Świętujemy DZIEŃ MARCHEWKI - Obrazek 1

  W trosce o zdrowie naszych przedszkolaków, w czwartek 18 października w grupie 0c zorganizowaliśmy Dzień Marchewki. Dzieci przyszły do przedszkola w "marchewkowych kolorach" oraz z bohaterem dnia - marchewką. Podczas zajęć dowiadywały się o walorach zdrowotnych tego niezwykłego warzywa, obejrzały film edukacyjny "Dzień marchewki", wzięły udział w przedstawieniu "Smaczna marchewka". Wspólnie z panią konstruowały gry dydaktyczne "Marchewkowe pole" oraz bawiły się przy piosenkach o  marchewce. A podczas drugiego śniadania odbyło się wielkie chrupanie marchewek. Dzieci zajadały ze smakiem tort marchewkowy upieczony przez mamusię Jasia oraz marchewkowy soczek . Marchewka to samo zdrowie, więc zachęcamy aby dołączyć ją do codziennego menu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • "Dzień Marchewki" w przedszkolu

  W dniu 10 października w punkcie przedszkolnym świętowaliśmy "Dzień Marchewki". Tego dnia wszyscy ubrani byli na pomarańczowo. Przez cały dzień uczyliśmy się o zdrowym odżywianiu.

  Wszystkie nasze działania były związane tematycznie z marchewką. Były zabawy ruchowe ze śpiewem, zagadki słowne związane z tematyką zajęć oraz zabawy badawczo-smakowe. Rozpoznawaliśmy marchewkę spośród innych warzyw za pomocą zmysłów: smaku, dotyku i węchu. Przedszkolaki zajadały się pysznym ciastem marchewkowym oraz wyśmienitym jabłecznikiem upieczonymi przez mamy. Dzieci piły zdrowy sok jabłkowo-marchewkowy zakupiony na tę okazję przez rodziców. 

 • Wkręć się w pomaganie - akcja charytatywna

  Nie wyrzucaj do kosza czegoś, co może okazać się cenne. 

  W tym roku szkolnym SKO kontynuuje akcję "Wkręć się w pomaganie", dzięki której pomożemy choremu Kacperkowi. Rozpoczynamy zbiórkę plastikowych nakrętek i zużytych baterii. 

  Jedna nakrętka nie pokryje kosztów rehabilitacji chorego dziecka, dlatego zbierajmy nakrętki wszyscy. 

 • Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"
  27.09.2018

  W trwającym roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości jaka książka mogłaby zawierać w sobie treści korespondujące z tą rocznicą? Przede wszystkim dzieło Stefana Żeromskiego – „Przedwiośnie”, książka skłaniająca do głębokich i krytycznych przemyśleń nad polską historią. Dlatego stała się lekturą kolejnej edycji Narodowego Czytania. W Młodzieszynie akcja ta kultywowana jest od kilku lat przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podstawową im. generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego oraz Gminny Ośrodek Kultury. 27 września br. w sali widowiskowej GOK spotkali się na Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” gimnazjaliści ze swoimi opiekunami, władze samorządowe gminy, dyrektor GOK, zaproszeni goście i miłośnicy twórczości Żeromskiego. Dyrektor GBP, Anna  Walczak, przeczytała list Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników programu oraz wprowadziła zebranych w krąg twórczości Stefana Żeromskiego i tematykę „Przedwiośnia”. Uczniowie i zaproszeni goście wcielili się w role narratora i bohaterów powieści, prezentując wybrane fragmenty książki. Lekturze towarzyszył pokaz slajdów. W drugiej części spotkania wystąpił pan Bogusław Kwiatkowski, znany i ceniony propagator historii, autor licznych publikacji o naszym regionie, który niezwykle barwnie i ciekawie opowiadał o dziejach Sochaczewa i Młodzieszyna. Na zakończenie spotkania występujący odebrali z rąk Dyrektor Biblioteki bibliofilskie egzemplarze książki i zaproszenie do udziału w akcji za rok. Zdjęcia z wydarzenia zn

 • Chłopak na medal

  28 września w klasach I-II obchodziliśmy „Dzień Chłopaka”. Z tej okazji SKO ogłosiło konkurs „Chłopak na medal”. Każda klasa wybrała wyjątkowego dżentelmena, który odznacza się mądrością, inteligencją, dobrocią, poczuciem humoru, a dodatkowo wszyscy darzą go sympatią. Zwycięzcy plebiscytu otrzymali piękne medale.

   

  Oto nasi wyjątkowi chłopcy:

  kl. Ia – M. Kacprzak

  kl. Ib – I. Duplicki

  kl. IIa – B. Kwiatkowski

  kl. IIb – M. Cybulski

 • Sprzątanie świata

  27 września uczniowie klas drugich z głowami pełnymi wiedzy o konieczności ochrony środowiska naturalnego wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Pełni zapału do pracy „uzbrojeni” w rękawiczki  i worki na śmieci sprzątali swój „mały świat” – teren wokół szkoły.

   

  Nie ma zasadniczej różnicy między papierem rzuconym na podłogę w kinie, na dywan we własnym mieszkaniu czy w lesie. Dobrze wychowany, wrażliwy człowiek nie zrobi tego – nawet jeśli nie ma pojęcia o ochronie środowiska.

 • Kocham Polskę...Niepodległa

  26 września br. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyła się druga odsłona VIII Wydarzenia Artystycznego Kocham Polskę …Niepodległa. Wystawę pokonkursowa pod tym samym  tytułem odsłoniła wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. Wydarzenie artystyczne było okazją do podziwiania nagrodzonych prac podczas czerwcowego konkursu. Wśród laureatek znalazły się dwie uczennice naszej szkoły Weronika Mitrowska i Natalia Paruszewska. Prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa im. Władysława Ślewińskiego Jarosław Miaśkiewicz wręczył podziękowanie za wsparcie tego projektu  pani Dyrektor Małgorzacie Malczewskiej. Podziękowanie takie otrzymali również pani wójt Monika Pietrzyk oraz dyrektorzy szkół podstawowych gminy Młodzieszyn.

 • Wycieczka kl. Vc do Warszawy
  21.09.2018

  21 września 2018 r. klasa Vc wraz z opiekunami, Alicją i Januszem Wlazło, wybrała się do Warszawy, aby zwiedzić Muzeum Sportu i Turystyki oraz obejrzeć zabawny film w Cinema City.

  Najpierw uczniowie obejrzeli pod kierunkiem przewodniczki wystawę poświęconą historii ruchu olimpijskiego. Przyswojone wiadomości wykorzystali na lekcji muzealnej, rozwiązując zagadki sportowe. Następnie obejrzeli film dokumentalny o pierwszej polskiej złote medalistce olimpijskiej Halinie Konopackiej.

  Kolejnym punktem wycieczki był seans w Cinema City. Vc obejrzała film pt. Książę Czaruś".

 • 13.09.2018

  W czwartkowy poranek, 13 września 2018 r., 179 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie zgromadziło się na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Inicjatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który słowami marszałka Adama Struzika wyjaśnia jego cel: „O pieszych i rowerzystach często mówi się, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie mają do dyspozycji pasów bezpieczeństwa, ani poduszek czy kurtyn powietrznych, dlatego w razie wypadku są najbardziej zagrożeni. Dodatkowo jesienne warunki drogowe – wcześniej zapada zmrok, a rano dłużej jest ciemno – nie ułatwiają widoczności. W takich okolicznościach kierowca zauważy osobę w ciemnym ubraniu dopiero z odległości około 20-30 m. To za mało, aby w porę wyhamować. Już jeden element odblaskowy sprawia, że jesteśmy widoczni z ponad 150 m. Te dodatkowe metry często ratują nam życie. Zakładajmy więc elementy odblaskowe – zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych dzieci!”  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć